Dec 012013
 

معراج . . . ، معراج . . . ،معراج

معراجِ رفتگرها بر دسته جاروها

معراجِ برف روبها بر دسته پاروها

معراج ما بر بند لغزان سرنوشت،

بند بازی میمونها

یکشنبه های ابری

یکشنبه های کوچه های خالی

دسته دسته زوّاران،

سفید، زرد، سیاه،

با لرزشِ کپلهای چاق و چله

یکشنبه های ماشینهای خاکستری

با سرنشینانِ جواهراتِ بَدلی

هاله لویا . . . .، هاله لویا . . . .

کشیشان زن باره،

با کافِ همیشه افراشته

و حکایتِ شیرین دمیدنِ فوت در آستین،

در تاریکی نیمه شب

یکشنبه های تبرکِ پستانهای باربارا

با سرانگشتان مقدس کشیش محل

سایه ای سرگردان، هاج و واج سر چهارراه

یکشنبه های سرکشی اسبهای کلافگی

بر کشتزار لبخندهای ساختگی

یکشنبه های جستجو برای برپاییِ چادر،

نیافتن، نیافتن، نیافتن

یکشنبه های احترامات فائقه،

به خطیبِ بزرگوار، فیلسوفِ زمان، متخصصِ کاف

عکس یادگاری، نمایش ردیف دندانها

یکشنبه های تیغِ قصاب بر گلوی نازکِ احساسات

سیاست، نکبت، اعدام

یکشنبه های میهمانانِ پیر با سرفه های خشک، انشاهای کهنه

یکشنبه های وِلِش کن بابا و خنده های جلف در کوچه ی بی خیالی

یکشنبه های لاس زدن، خلوت کردن در سایه ی شمع و شراب

مور مور کردن کاف

یکشنبه های باد در غبغب

عربده های شهامت در کنج عافیت،

برای جلب توجه خانمها

و مرد ترسویی که از قهرمانی هایش

سناریو پشت سناریو می نویسد برای جیمز باند

و شب در خلوت زار و زار می گرید

یکشنبه های شکمبارگی

شام مفصل، همراه با سخنرانی از فقر و نابرابری

یکشنبه های بستنِ پارک و مدرسه به روی افغانی ها، بهایی ها

یکشنبه های صندلیِ چرخدار، بویِ الکل در راهروهای انتظار

یکشنبه های پلکهای خیسِ نرگس در سنگستان

یکشنبه های دلهره ی فردا

یکشنبه های هفته ی کار، گردنِ کج

یکشنبه های سالهای بیکاری

یکشنبه های دیدار ممنوعه ی تو در وحش

و سیاله ی نگاه من که در تن تو ذوب می شود

نفسهای تند، برهنگی، در چشمه های یخ فرو رفتن

لبهای کبودِ سرد

که هنوزعاشقانه می بوسند

بوسه های داغ

و شگفتی نگاهمان بر روباهِ سرخی که به میان بوته ها می گریزد

یکشنبه های زانو زدنِ ما و راسکولنیکوف،

رنج های بشری

یکشنبه های طنازیِ شاعره ی بازاری

لطایف الحیل

لب غنچه و چشم خمار

آفرین . . .، آفرین . . . ،

در لرزش سبیلهای هرزه ی نویسنده ی محترم

وول خوردن کرمهای شهوت بزیر پوست

یکشنبه های خلوتِ شاعر نالان،

که با سکوتی ساختگی در بلندگوی شهرت می دمد

و شبها یواشکی با قافیه های دیگران عشق بازی می کند

یکشنبه های نقاشیِ نقاشی که  رنگها را نمی بیند

غواصیِ غواصی که دریا را نمی شناسد

یکشنبه های رستاخیز نرون در تنِ شاعرِ شهیر شهر

قافیه های کهنه ی دست  چندم

فیلسوفِ زمان، شاعرِ شاعران

یکشنبه های فلسفه های شکمی،

مصاحبه های تلویزیونی کلّه پوکها، پیامهای رادیویی

مورخین بیسواد

تاجگذاری پادشاهانِ باستانیِ پوسیده

یکشنبه های سواری بر کافِ کبیرِ کوروش

رژه ی واژه های لوس

رژه ی قل. . الله  . . . .  قل. .  کاف

با مقلبِ القلوب، یا کاف . . . ، یا کاف . . . ، یا کاف

یکشنبه های برازندگی چفیه ی محمد بر سرِ چنگیز

سلام . . درود . . کاف

بدرود . . .خداحافظ . .  کاف

کاف  کاف  کاف

فضای شهوانی شهر

برقرار باد پرچم زیر ناف، پایین تر

زنده باد زیر ناف، پایین تر

یکشنبه ها ی فیلمهای آبگوشتی

و کمبود مزمن گوشت در قاره، گرانی،

یکشنبه های پرسه زدن کودکان برای بوییدن کباب

یکشنبه های صف طویل دادگستری،

لرزشِ کافِ قاضی در تنبانِ سیاه با دمپایی

یکشنبه های یورش جمعیت برای تماشای تشنجِ  اندام اعدامی،

و مورمورِ زیر ناف تماشاچیان

یکشنبه های خاکسپاری قاتلها

که  با یک غسل میّت

به قدیس مبدل می شوند

و با دهانی بسته بزیر پوست سردشان

به عزاداران پوزخند می زنند

یکشنبه های مردمکهای سرگردان در شش جهتِ فضای شهوانی شهر

صیغه، معشوقه، دور کمر، دختر جوان، زن دوم

بکارت، تجاوز

تناسل …، تناسل …، تناسل …

یکشنبه های کارناوال اعضای تناسلی

نمایش تمدن بزرگ

تشریح فجیع همخوابگی

دوازده امام، همخوابه های معصوم

یکشنبه های گلبارانِ  زورخانه،

ماهیچه های قلمبه

تسبیحهای هزار دانه

یا ایهاالکافِ دو حرفی

یا ایهاالکافِ سه حرفی

و زوارانِ تسبیح بدست

که وِرد می خوانند

یا کاف . . . ، یا کاف . . . ، کاف . . .، کاف

طاووسهای شهر، قُد قُد قُد قُد

روانه پی خروس قُلدر، قوقولی قوقو

زیر مقنعه، توی بار

ودکا و شراب و سینیِ چای

توصیه های صدو بیست و چهار هزار پیغمبر برای شب زفاف

رضایتِ خاطرِ فاتحان بزیر پتوهای گرم

و سیاله ی نگاهِ من در دشت پر از وحشِ تنِ تو

و صرف شام با غواصها بر کفِ مرجانی دریا

بدور از کوچه  بازارها

رهبری کاف

یکشنبه های انقلابِ ایدئولوژیک

و ذبح قربانیان برای کاف

رییس جمهورِ منتخبِ ابتذال

یکشنبه های انقلابِ فرهنگیِ کاف

یکشنبه های هِرَم های وارونه،

ریش و زنجیر، خاله خانباجی های مکتبی

تلمبار اجسادِ دگراندیشان برای شریعتِ مقدس ِ کردن

یکشنبه های سخنرانی های زهرا خانم در میدانِ انقلاب

برای مبتدیانِ شهرِ نو

یکشنبه های خوردنِ فرزندانِ انقلاب،

با نان و دیزی

یکشنبه های تجاوزهای پیش از اعدام

زنده باد و مرده باد کاف …، کاف

فاتحه برای روح پر فتوح کاف

یک دقیقه سکوت به احترام کاف

سقوط از آبشار نیاگارا برای کاف

فضای شهوانی شهر

یکشنبه های غزل و قصیده در ستایش کاف

یکشنبه های بنیاد انواع کاف،

دسته بندی بنی آدم،

مشروع و قانونی، از جلو،

مطرودین از عقب

خنده ی داروینِ پیر

خلاصه ی فلسفه یِ آفرینش در پرده یِ بکارت

یکشنبه های سرفرازی،

خشم و سرافکندگی پدران،

شرفشان در گرو زیر ناف دختران

یکشنبه های شیشه ی عمر، در کفِ عمو و دایی و برادرهای غیرتی

فواره ی شاهرگِ گردن

در ازای چند چکّه خون شب زفاف

یکشنبه های امت همیشه در صحنه ی ابتذال

ابتذال . . . .،ابتذال

یکشنبه های سطحی

یکشنبه های کلیشه

نشر و چاپ کتابِ کاف

چاپِ هزارم

نواهای عاشقانه یِ کاف

برای هم میهنانِ کاف دوست

تاریخ مصرف بی تاریخ

قبل ازعملیات استعمال شود

یکشنبه های روز نامه و نیازمندیها

به چند فاحشه نیازمندیم

کارآموزی در مسجد و صومعه

با خواهرانِ مقدس، خواهرانِ زینب

برادران،

دست به سینه در خدمت

قدمِ پسربچه ها روی چشم

درود بر روح پر فتوح شاه شاهان،

و شهبانوی کاف دوست

و مجسمه ی سفارشی یی

که حواله ی ملت کرد

به انتقام از گلدسته ها،

که دیگر یکه تازی نکنند

یکشنبه های دریاچه و قویِ سفید،

سرِ خدای خدایان، در میان رانهای لیدا

زئوس، هرزه ی هرزگان،

همتای خدای ابراهیم

یکشنبه های سنگسارِ همآغوشی های عاشقانه،

بدون مِهر و قباله

یکشنبه های انفجارِ جمعیت، فرآورده های کاف

یا مقلب القلوب، یا کاف

یکشنبه های آراستن و پرداختن به کاف،

یگانه معیار

یکشنبه های برافراشتن پرچم کاف و شمشیر و الله

یکشنبه های نماز جمعه

با مو‌ذنِ از گور گریخته

الهم صلی علی کاف و آل کاف

بشتابید برای عملیاتِ  کاف

تکبیر . . .، تکبیر . . .، تکبیر . . .

زانو بزنید

تا کافِ نورانیِ رهبر بر شما بتابد

پاینده باد درفشِ مخوفِ کاف-یانی

برافراشته تر از هر زمان،

در اهتزاز باد کافِ فرتوتِ رهبر

که خروار خروار تخم پراکندگی افکند.

یوفالا سپتامبر ۲۰۱۳

 Posted by at 12:25 AM

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: