Oct 152017
 

دشت و سوار و مادیان، در زنجیر
دخترک ایلاتی!
از ملال زندان این شهر
در طرحِ پیکاری، کدام راه گریز را می جویی
هنگامیکه رامشگران در بندند
و جیرجیرکها بزرگترین سمفونی فلات را می نوازند
و رقاصه گان به هر سازی می رقصند
و شرجیِ بدبو و سنگین راه نفس را می بندد
و تماشاچیان به گوش، کر و چشمشان کور،
به لودگی می خندند
و قاصدان لال اند
دخترک ایلاتی
آتش و سوار و مادیان در زنجیر
با چین چینِ دامن کدام تند باد
بر پاشنه ی رویا اینگونه می چرخی؟

آتلانتا یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷

 Posted by at 8:26 PM