shahbazaz

Apr 152018
 

 
باورم نمی شود
بر شاخسار تنومند خرد
از ژرفِ زمین، پیچه ی جهل
اینگونه سمج بازبرآید و بپیچد
باورم نمی شود
به فریبی
گزمه های هیاهو اینچنین با ترس
در پوشش شرم، زیبایی را
گلو فشرده، خفه کنند
 
اما شما باورتان می شود که در این قرن
رستم سه ساله                                                     
بزیر پنجره ی خاویار و ژنِ ناب                               
بر خاک برهنه،‌ یخ زند و بمیرد؟
 
آتلانتا فوریه ۲۰۱۸