Apr 232024
 

چون لحظه ی دیدار

تابش خورشید چندان گستاخ در چشممان

که بجز آفتاب نمی دیدیم.

.

رو بسوی  دره های سرسبزِ                

 روانه شدیم!

.

سپیده هنوز گیر در گلوگاه شب

چشم بهت بر هم زدیم        

ساربان، کفن درانده

گنجینه ی غنیمت در پالان                                    

از غلاف زنگ، شمشیر عتیقِ کینه برکشید!

.

تلاوت جهاد بود و

اشباح 

ذهن و تن در ردای شب پیچانده

تیغ بر گلوی فرزندان خود نهادند!

و شتران از شهوت شبانه، مهار گسسته

کویرِ غبارآلود، همه مرگ بود و نعره و دشنام!

.

کویر را پای در خار

از روسپی خانه ی زهد و عصمت گذشتیم

و اندوه را از نگاه  ارمنی خنده رو بر شیشه های شکسته 

بخاطر سپردیم.

.

در دره ی سرسبز         

سیل آمده بود 

و فاضلاب را

در چشمه های جوشان و برکه های زلال انباشته بود

نوش نوش!

حریصانه می نوشیدند!

.

ما که  از زلالی       

چشمه های ژرفِ دور دست نوشیده بودیم         

آب بویناک را کی تاب می آوردیم؟

خشک                               

فلات را خاک بوسیدیم و تشنه

در پی جرعه ای زلال

راهِ دشوار و دراز  را پیش گرفتیم!

.

آتلانتا، ژانویه ۲۰۲۴

 Posted by at 1:15 PM