Dec 292013
 

کلاغی آخرین قُوتِ زمین را نوک می زند

پنبه گلها را چیده اند

و بوته ها، پوک

با خاک یکسان شده اند

زن کهن سالی

با آه

زمین بایر را

مُصِرانه شخم می زند.

آتلانتا دسامبر ۲۰۱۳

 Posted by at 11:06 PM