Jun 192013
 

بر ایوان نمور و تنگ

به رصد ستارگان نشسته ای

خبر

ویرانی کهکشان ما ست

عالیجناب!

داری سقف ایوان را رصد می کنی

ورنه آن کهکشان گم شده

در آسمان باز

در تب و تاب جان گرفتن است.

آتلانتا ۵/۱۳/۱۳

 Posted by at 9:17 PM