مه 292023
 

آه از این شب سهم آگین بر در و دیوار نقش بسته شب و روز و همه وقت هوای گذرش نیست بسر. وَ بر این قیر اندر قیر بیکرانْ اقیانوس نه به رنگی، زورقی گذرش می افتد نه به نوری، مهتاب تا بساید انگشتِ تَری بر سر موج تا ببیند به درونْ، هر صدفی آرزویی […]