مه 292023
 

باز بر زنگار مزمن آینه فرود می آیم وآنسوی تپه های ناپیدا مارمولکهای تاریکی هیس شان به گوش هوش وآن کشتزارهای سرسبز با پهنه های دلکش بر بوم یاد رنگ می بازند باز عوعوی سگی درختان درهم تنیده ی چشم انداز را به هیئتی از هراس می کشاند باز داس بر دست، اشباح جان می […]