….اندر گذاری

<به جانباختگان شوریده ی جنبش دی ۹۶> . برکه های غله را به قحطی اقیانوس بخشیدیم و لطافت سپیده را به غروبی که آخرین بازتاب را بر تکْ برگ بلندترین شاخه می سایید چون صدفهای باز و بسته و پوکِ پند و خاطره و بند را شکستیم ناله ای بگوش نرسید و هرچند کف اقیانوس […]

Other Stories

شعر